Notice of Non Discrimination

Home / Notice of Non Discrimination

Relieve Pain Center complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Relieve Pain Center does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Relieve Pain Center:

Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

  • Qualified sign language interpreters
  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)

Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:

  • Qualified interpreters
  • Information written in other languages

If you need these services, contact Chelsea Harkness, Civil Rights Coordinator.

If you believe that Relieve Pain Center has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with: Chelsea Harkness, Civil Rights Coordinator, 3969 4th Ave. Suite 208, San Diego CA 92103, 619-849-5777, charkness@relievepaincenter.com. You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, Chelsea Harkness, Civil Rights Coordinator is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Multi-Language Interpreter Services

[1-877-696-6775]

English ATTENTION: If you speak [insert language], language assistance services, free of charge, are available to you.  Call [1-877-696-6775].
Spanish ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al [1-877-696-6775].
Chinese 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電[1-877-696-6775].
Vietnamese CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số [1-877-696-6775].
Tagalog PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag [1-877-696-6775].
Korean 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. [1-877-696-6775] 번으로 전화해 주십시오.
Armenian ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք [1-877-696-6775].
Russian ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.  Звоните [1-877-696-6775].
Japanese 注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。[1-877-696-6775] まで、お電話にてご連絡ください。
Arabic تنبيه: إذا كنت تتكلم العربية، وخدمات المساعدة اللغوية، مجانا، تتوفر لك. دعوة [1-877-696-6775]
Punjabi ਧਿਆਨ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਗੱਲ ਕਰ, ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ. [1-877-696-6775)] ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ
Cambodian ប្រយ័ត្ន៖  បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។  ចូរ ទូរស័ព្ទ [1-877-696-6775]
Hmong LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.  Hu rau [1-877-696-6775].
Hindi ध्यान दें:  यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। [1-877-696-6775] पर कॉल करें।
Thai เรียน:  ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี  โทร [1-877-696-6775].
Farsi توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما تماس بگیرید. [1-877-696-6775] فراهم می باشد. با